Thống kê KQXSMB theo tháng - Thống kế giải đặc biệt miền Bắc theo tháng

-->
Xem thống kê theo: Năm 2023 - Năm 2022 - Năm 2021 - Năm 2020 - Năm 2019 - Năm 2018 - Năm 2017 -

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 6

Năm Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2023
95921
Tổng: 3
71963
Tổng: 9
00370
Tổng: 7
04408
Tổng: 8
00081
Tổng: 9
2022
31918
Tổng: 9
51768
Tổng: 4
89242
Tổng: 6
60832
Tổng: 5
05479
Tổng: 6
11584
Tổng: 2
87525
Tổng: 7
28977
Tổng: 4
08181
Tổng: 9
08391
Tổng: 0
29224
Tổng: 6
17818
Tổng: 9
89927
Tổng: 9
52762
Tổng: 8
79716
Tổng: 7
90524
Tổng: 6
68274
Tổng: 1
87190
Tổng: 9
66449
Tổng: 3
71808
Tổng: 8
81571
Tổng: 8
50846
Tổng: 0
97140
Tổng: 4
49677
Tổng: 4
36768
Tổng: 4
46970
Tổng: 7
62171
Tổng: 8
13149
Tổng: 3
38892
Tổng: 1
58839
Tổng: 2
2021
57266
Tổng: 2
51714
Tổng: 5
62721
Tổng: 3
60930
Tổng: 3
10263
Tổng: 9
73663
Tổng: 9
26422
Tổng: 4
82266
Tổng: 2
81099
Tổng: 8
92979
Tổng: 6
15348
Tổng: 2
02283
Tổng: 1
35879
Tổng: 6
18146
Tổng: 0
27483
Tổng: 1
34622
Tổng: 4
44367
Tổng: 3
14761
Tổng: 7
03472
Tổng: 9
64799
Tổng: 8
60141
Tổng: 5
34505
Tổng: 5
98699
Tổng: 8
17879
Tổng: 6
25985
Tổng: 3
20290
Tổng: 9
13987
Tổng: 5
52658
Tổng: 3
66791
Tổng: 0
82308
Tổng: 8
2020
62323
Tổng: 5
79222
Tổng: 4
62500
Tổng: 0
76278
Tổng: 5
79913
Tổng: 4
18932
Tổng: 5
88039
Tổng: 2
56860
Tổng: 6
27570
Tổng: 7
63530
Tổng: 3
76634
Tổng: 7
51903
Tổng: 3
93761
Tổng: 7
36374
Tổng: 1
75952
Tổng: 7
94962
Tổng: 8
02517
Tổng: 8
38289
Tổng: 7
04630
Tổng: 3
18969
Tổng: 5
25127
Tổng: 9
67617
Tổng: 8
34062
Tổng: 8
80610
Tổng: 1
46982
Tổng: 0
01316
Tổng: 7
74236
Tổng: 9
36351
Tổng: 6
66720
Tổng: 2
67229
Tổng: 1
2019
68191
Tổng: 0
99357
Tổng: 2
31873
Tổng: 0
90686
Tổng: 4
85267
Tổng: 3
35740
Tổng: 4
43073
Tổng: 0
81575
Tổng: 2
53338
Tổng: 1
11797
Tổng: 6
92614
Tổng: 5
34298
Tổng: 7
69759
Tổng: 4
39101
Tổng: 1
16509
Tổng: 9
02777
Tổng: 4
74374
Tổng: 1
86598
Tổng: 7
29853
Tổng: 8
25132
Tổng: 5
69886
Tổng: 4
13304
Tổng: 4
84095
Tổng: 4
82084
Tổng: 2
53768
Tổng: 4
90895
Tổng: 4
51776
Tổng: 3
98073
Tổng: 0
97734
Tổng: 7
73622
Tổng: 4
2018
99872
Tổng: 9
79685
Tổng: 3
97900
Tổng: 0
68083
Tổng: 1
08485
Tổng: 3
66175
Tổng: 2
45882
Tổng: 0
27538
Tổng: 1
54099
Tổng: 8
01603
Tổng: 3
35854
Tổng: 9
64199
Tổng: 8
03937
Tổng: 0
54343
Tổng: 7
70145
Tổng: 9
81948
Tổng: 2
83564
Tổng: 0
86133
Tổng: 6
15489
Tổng: 7
81615
Tổng: 6
57997
Tổng: 6
03183
Tổng: 1
50296
Tổng: 5
46249
Tổng: 3
01883
Tổng: 1
53992
Tổng: 1
31098
Tổng: 7
51594
Tổng: 3
66983
Tổng: 1
02442
Tổng: 6
2017
98130
Tổng: 3
81736
Tổng: 9
40346
Tổng: 0
38585
Tổng: 3
86420
Tổng: 2
29539
Tổng: 2
35870
Tổng: 7
29887
Tổng: 5
91192
Tổng: 1
43869
Tổng: 5
18721
Tổng: 3
83555
Tổng: 0
78061
Tổng: 7
40909
Tổng: 9
38171
Tổng: 8
05480
Tổng: 8
18644
Tổng: 8
15276
Tổng: 3
83224
Tổng: 6
59097
Tổng: 6
35572
Tổng: 9
98378
Tổng: 5
86523
Tổng: 5
03261
Tổng: 7
48396
Tổng: 5
70727
Tổng: 9
40303
Tổng: 3
82194
Tổng: 3
33512
Tổng: 3
56409
Tổng: 9
2016
18687
Tổng: 5
66602
Tổng: 2
62998
Tổng: 7
25678
Tổng: 5
51092
Tổng: 1
34206
Tổng: 6
62752
Tổng: 7
73352
Tổng: 7
23090
Tổng: 9
68089
Tổng: 7
95619
Tổng: 0
92524
Tổng: 6
49093
Tổng: 2
25602
Tổng: 2
13478
Tổng: 5
23096
Tổng: 5
98107
Tổng: 7
27927
Tổng: 9
58056
Tổng: 1
56358
Tổng: 3
93142
Tổng: 6
82537
Tổng: 0
34529
Tổng: 1
76741
Tổng: 5
24409
Tổng: 9
71391
Tổng: 0
83475
Tổng: 2
07224
Tổng: 6
32883
Tổng: 1
08930
Tổng: 3
2015
02178
Tổng: 5
17132
Tổng: 5
40740
Tổng: 4
41878
Tổng: 5
23184
Tổng: 2
08420
Tổng: 2
53295
Tổng: 4
86884
Tổng: 2
62027
Tổng: 9
80802
Tổng: 2
19566
Tổng: 2
83329
Tổng: 1
24282
Tổng: 0
25731
Tổng: 4
86948
Tổng: 2
15122
Tổng: 4
49267
Tổng: 3
17191
Tổng: 0
53239
Tổng: 2
93136
Tổng: 9
80763
Tổng: 9
09120
Tổng: 2
19993
Tổng: 2
36770
Tổng: 7
83019
Tổng: 0
39900
Tổng: 0
02781
Tổng: 9
74862
Tổng: 8
66949
Tổng: 3
11703
Tổng: 3
2014
51233
Tổng: 6
70418
Tổng: 9
14006
Tổng: 6
61311
Tổng: 2
98598
Tổng: 7
08441
Tổng: 5
40639
Tổng: 2
20179
Tổng: 6
94160
Tổng: 6
18489
Tổng: 7
44151
Tổng: 6
57552
Tổng: 7
26285
Tổng: 3
97639
Tổng: 2
94239
Tổng: 2
00138
Tổng: 1
60863
Tổng: 9
97343
Tổng: 7
88244
Tổng: 8
94360
Tổng: 6
81412
Tổng: 3
49038
Tổng: 1
79142
Tổng: 6
43285
Tổng: 3
81557
Tổng: 2
11494
Tổng: 3
60240
Tổng: 4
41940
Tổng: 4
63731
Tổng: 4
86444
Tổng: 8
2013
48425
Tổng: 7
74829
Tổng: 1
51795
Tổng: 4
78098
Tổng: 7
86032
Tổng: 5
87636
Tổng: 9
42634
Tổng: 7
49579
Tổng: 6
99535
Tổng: 8
06373
Tổng: 0
77186
Tổng: 4
18643
Tổng: 7
38053
Tổng: 8
76614
Tổng: 5
87415
Tổng: 6
99073
Tổng: 0
02974
Tổng: 1
03805
Tổng: 5
54077
Tổng: 4
67475
Tổng: 2
61123
Tổng: 5
26305
Tổng: 5
53599
Tổng: 8
52324
Tổng: 6
90757
Tổng: 2
14734
Tổng: 7
39316
Tổng: 7
73028
Tổng: 0
26526
Tổng: 8
20888
Tổng: 6
2012
49343
Tổng: 7
09704
Tổng: 4
98641
Tổng: 5
36742
Tổng: 6
82009
Tổng: 9
85725
Tổng: 7
06606
Tổng: 6
86206
Tổng: 6
76691
Tổng: 0
00580
Tổng: 8
04089
Tổng: 7
10837
Tổng: 0
97665
Tổng: 1
93656
Tổng: 1
83901
Tổng: 1
21606
Tổng: 6
07437
Tổng: 0
63692
Tổng: 1
80625
Tổng: 7
85173
Tổng: 0
81382
Tổng: 0
55915
Tổng: 6
83071
Tổng: 8
57260
Tổng: 6
67340
Tổng: 4
38860
Tổng: 6
45023
Tổng: 5
14169
Tổng: 5
43681
Tổng: 9
82717
Tổng: 8
2011
61113
Tổng: 4
41841
Tổng: 5
55164
Tổng: 0
80053
Tổng: 8
30710
Tổng: 1
93442
Tổng: 6
43838
Tổng: 1
47421
Tổng: 3
24268
Tổng: 4
89705
Tổng: 5
55062
Tổng: 8
94652
Tổng: 7
75894
Tổng: 3
91651
Tổng: 6
21544
Tổng: 8
01641
Tổng: 5
86954
Tổng: 9
31868
Tổng: 4
04168
Tổng: 4
19936
Tổng: 9
54108
Tổng: 8
58700
Tổng: 0
23400
Tổng: 0
35738
Tổng: 1
60579
Tổng: 6
00135
Tổng: 8
05473
Tổng: 0
51231
Tổng: 4
05378
Tổng: 5
55127
Tổng: 9
2010
81063
Tổng: 9
04254
Tổng: 9
60338
Tổng: 1
63537
Tổng: 0
74699
Tổng: 8
69934
Tổng: 7
41555
Tổng: 0
69800
Tổng: 0
80624
Tổng: 6
61804
Tổng: 4
60593
Tổng: 2
87219
Tổng: 0
45939
Tổng: 2
38938
Tổng: 1
62401
Tổng: 1
86985
Tổng: 3
23049
Tổng: 3
79622
Tổng: 4
77048
Tổng: 2
20316
Tổng: 7
67499
Tổng: 8
92628
Tổng: 0
54492
Tổng: 1
15091
Tổng: 0
84894
Tổng: 3
06306
Tổng: 6
14627
Tổng: 9
60474
Tổng: 1
45246
Tổng: 0
51503
Tổng: 3
2009
58731
Tổng: 4
87228
Tổng: 0
61516
Tổng: 7
39305
Tổng: 5
33009
Tổng: 9
64633
Tổng: 6
27150
Tổng: 5
78937
Tổng: 0
84202
Tổng: 2
61194
Tổng: 3
45864
Tổng: 0
55085
Tổng: 3
69872
Tổng: 9
73256
Tổng: 1
06223
Tổng: 5
22167
Tổng: 3
77764
Tổng: 0
64090
Tổng: 9
59302
Tổng: 2
14325
Tổng: 7
55953
Tổng: 8
31796
Tổng: 5
78886
Tổng: 4
84164
Tổng: 0
88683
Tổng: 1
76162
Tổng: 8
88118
Tổng: 9
93395
Tổng: 4
47965
Tổng: 1
33096
Tổng: 5
2008
42718
Tổng: 9
90906
Tổng: 6
69107
Tổng: 7
40113
Tổng: 4
23226
Tổng: 8
48469
Tổng: 5
12486
Tổng: 4
70571
Tổng: 8
83736
Tổng: 9
95197
Tổng: 6
82957
Tổng: 2
93620
Tổng: 2
58191
Tổng: 0
40303
Tổng: 3
30454
Tổng: 9
41460
Tổng: 6
49277
Tổng: 4
28318
Tổng: 9
71951
Tổng: 6
50844
Tổng: 8
22166
Tổng: 2
88299
Tổng: 8
51917
Tổng: 8
02968
Tổng: 4
29366
Tổng: 2
12630
Tổng: 3
82682
Tổng: 0
96695
Tổng: 4
52142
Tổng: 6
24808
Tổng: 8
2007
93489
Tổng: 7
65323
Tổng: 5
96111
Tổng: 2
92554
Tổng: 9
46714
Tổng: 5
30362
Tổng: 8
82109
Tổng: 9
65370
Tổng: 7
99879
Tổng: 6
51785
Tổng: 3
72502
Tổng: 2
11370
Tổng: 7
10494
Tổng: 3
22099
Tổng: 8
79335
Tổng: 8
28865
Tổng: 1
59409
Tổng: 9
86936
Tổng: 9
68615
Tổng: 6
60499
Tổng: 8
91366
Tổng: 2
57101
Tổng: 1
82886
Tổng: 4
99301
Tổng: 1
97323
Tổng: 5
74863
Tổng: 9
12426
Tổng: 8
83561
Tổng: 7
67885
Tổng: 3
06293
Tổng: 2
2006
96500
Tổng: 0
22580
Tổng: 8
23542
Tổng: 6
09760
Tổng: 6
11189
Tổng: 7
68751
Tổng: 6
05593
Tổng: 2
92871
Tổng: 8
39211
Tổng: 2
05160
Tổng: 6
41492
Tổng: 1
52292
Tổng: 1
33402
Tổng: 2
14877
Tổng: 4
83932
Tổng: 5
75552
Tổng: 7
10978
Tổng: 5
36654
Tổng: 9
20501
Tổng: 1
74514
Tổng: 5
21386
Tổng: 4
33873
Tổng: 0
85429
Tổng: 1
83410
Tổng: 1
49126
Tổng: 8
97844
Tổng: 8
84753
Tổng: 8
25029
Tổng: 1
84695
Tổng: 4
59067
Tổng: 3
2005
44950
Tổng: 5
74443
Tổng: 7
76063
Tổng: 9
43508
Tổng: 8
02303
Tổng: 3
05718
Tổng: 9
18539
Tổng: 2
87584
Tổng: 2
89332
Tổng: 5
39671
Tổng: 8
38401
Tổng: 1
20283
Tổng: 1
91448
Tổng: 2
07230
Tổng: 3
72458
Tổng: 3
04692
Tổng: 1
28645
Tổng: 9
05005
Tổng: 5
67132
Tổng: 5
44194
Tổng: 3
52742
Tổng: 6
49842
Tổng: 6
15455
Tổng: 0
54539
Tổng: 2
20482
Tổng: 0
29224
Tổng: 6
84396
Tổng: 5
31517
Tổng: 8
16786
Tổng: 4
20836
Tổng: 9
2004
93076
Tổng: 3
29770
Tổng: 7
09294
Tổng: 3
98168
Tổng: 4
41077
Tổng: 4
83300
Tổng: 0
39949
Tổng: 3
68286
Tổng: 4
05366
Tổng: 2
65713
Tổng: 4
42256
Tổng: 1
79018
Tổng: 9
70799
Tổng: 8
97819
Tổng: 0
82404
Tổng: 4
01801
Tổng: 1
93296
Tổng: 5
38396
Tổng: 5
02885
Tổng: 3
57193
Tổng: 2
18794
Tổng: 3
05694
Tổng: 3
13454
Tổng: 9
71380
Tổng: 8
00061
Tổng: 7
75382
Tổng: 0
33438
Tổng: 1
50931
Tổng: 4
85093
Tổng: 2
73105
Tổng: 5
2003
36641
Tổng: 5
85451
Tổng: 6
56412
Tổng: 3
48997
Tổng: 6
71582
Tổng: 0
68430
Tổng: 3
84032
Tổng: 5
72286
Tổng: 4
71259
Tổng: 4
62150
Tổng: 5
15021
Tổng: 3
60687
Tổng: 5
71924
Tổng: 6
73302
Tổng: 2
20685
Tổng: 3
02246
Tổng: 0
96962
Tổng: 8
21847
Tổng: 1
08847
Tổng: 1
77238
Tổng: 1
84369
Tổng: 5
90946
Tổng: 0
19592
Tổng: 1
56268
Tổng: 4
37636
Tổng: 9
03017
Tổng: 8
18045
Tổng: 9
23390
Tổng: 9
42959
Tổng: 4
83340
Tổng: 4

Hướng dẫn cách xem thống kê giải đặc biệt xsmb theo tháng

Ý nghĩa của chức năng tk giải đặc biệt hàng tháng nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về các GĐB miền Bắc đã ra theo từng tháng từ năm 2003 trở lại đây. Như vậy tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tháng, các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan và tra cứu được ĐB của bất cứ tháng nào của năm thay vì phải dò từng bảng kết quả riêng biệt.

Cụ thể ở bảng thống kê tháng, cho phép người dùng lựa chọn xem thông tin từ tháng 1 đến tháng 12. Sau khi chọn Xem kết quả, hệ thống sẽ hiển thị ngay các nội dung sau:

  • Danh sách các giải đặc biệt của tất cả các ngày trong tháng đó từ năm 2020 ngược trở lại đến năm 2003 tương ứng với khoảng thời gian 17 năm.
  • Đi kèm bộ số đặc biệt là tổng đề đã được thông tin sẵn

Từ bảng dữ liệu này, người dùng không chỉ xem được kết quả từng ngày trong tháng mà còn có thể theo dõi quy luật và đối chiếu giữa các năm của cùng một tháng. Đây chắc chắn là một công cụ thống kê không thể thiếu giúp người chơi Phân tích XS 3 miền hiệu quả.

ondemandfax greatstaghemp subirescaLeras10 servicerofftank cooperativaaLdea sboniecosmetics immigrantvaLLey mnqqpoker ozkankarakoc k9wonders sLotkita88 diemaLco themystiqueshop waLnutpLease thecsuiteexec vivandscott smutawear exiLeyoshi skidgaragesaLe ourpei fLbossbabe yesteryearshek decorarsem